Utbildningar (löpande undervisning)

Allt det vi kallar utbildningar erbjuds på löpande basis. De fortsätter varje läsår per automatik till dess att barnet går ut gymnasiet eller självmant avslutar den (se regler kring avanmälan nedan).

Ansökan

Vem kan söka en utbildning?

Ansökan till utbildningar är öppen för alla barn och unga som är folkbokförda i Helsingborgs kommun och som ännu inte gått ut gymnasiet.

Observera att olika ålderskrav gäller för våra utbildningar. Ni är välkommen att söka från och med det år barnet uppfyller ålderskravet för den utbildning som är av intresse.

Exempel: Om den utbildning barnet vill gå ges för personer i åldrarna 7–10 år så kan ni ansöka från och med det år barnet fyller 7 år, trots att det inte fyllt år före planerad terminsstart.

Barnet kan i systemet stå i kö till max tre (3) utbildningar, med prioritering 1–3. Övriga köplatser kommer att tas bort med jämna mellanrum, så se till att ha koll på era köplatser och vilken prioritering ni gjort. Barnet kan endast gå en (1) enskild utbildning samt en (1) grupputbildning åt gången.

Exempel: Barnet kan gå utbildning i trumpet och samtidigt utbildning i teater, men inte trumpet och piano, och inte teater och dans.

Ansökningstid och kösystem för utbildningar

Ansökning till utbildningar är öppen året om med undantag för när vi förbereder utbudssläppet då antagningen är stängd i ungefär en månad (vanligtvis i februari). Ni är alltså välkommen med er ansökan när som helst. När ni gjort er anmälan ställs barnet i kö till den utbildningen ni anmält det till och det är datum och tid som avgör barnets plats i kön.

Vi gör vårt stora intag inför höstterminen och det är då flest lediga platser finns. Vi gör även intag inför våren då det finns något färre lediga platser, och ett fåtal intag görs löpande under terminernas gång vid avhopp.

Under hösten varje år kommer vi att be er att återanmäla er till kölistorna för att vi ska kunna hålla köerna så korta som möjligt. Detta mejlar vi ut om och sedan gör ni själva återanmälan i Speedadmin.

Antagning och avanmälan

Nya elever

Det stora intaget för höstterminen görs under våren och om du blivit antagen då får ni besked i slutet av våren eller början av sommaren. När ni får barnets antagningsbesked behöver ni endast meddela oss om barnet inte vill ha platsen. I annat fall är platsen garanterad.

Om barnet tackar nej till platsen förlorar ni också platsen i kön.

När barnet får plats på sitt förstahandsval förlorar ni köplatsen på era andra val.

Exempel: Barnet står i kö till 1. Piano, 2. Dans, 3. Fiol. Barnet kommer in på piano och förlorar då köplatsen till fiol eftersom det bara får gå en individuell utbildning åt gången. Barnet får stå kvar i kön till dans eftersom det är en grupputbildning, och om det vill stå i kö till fler grupputbildningar går det bra. Nästa höst kommer barnet kanske in på dans, och då förlorar ni köplatserna till övriga grupputbildningar om de är på annan prioritet än första.

Om barnet vill byta utbildning så får ni ställa det i kö till det barnet önskar gå i stället. Det finns ingen förtur i kön för byte av utbildning.

Har ni inte fått något antagningsbesked i maj eller juni så har barnet inte fått plats i första intaget. Det står dock kvar i kön och vi kontaktar er när barnet står först och får plats på utbildningen.

Observera att vi huvudsakligen kommunicerar med er via e-post. Exempelvis är det på detta sätt vi kontaktar er med information. I vissa fall kontaktar vi er via sms eller telefonsamtal. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att kontaktuppgifterna i anmälningssystemet stämmer så att vi kan komma i kontakt med er. Ni ändrar era kontaktuppgifter här.

När barnet börjar en ny utbildning får det prova första lektionen utan att betala avgift. Ni måste avanmäla senast 24 timmar före det andra planerade lektionstillfället för att undvika fakturering. Därefter är anmälan bindande och ni är skyldiga att betala för terminen även om barnet inte går på utbildningen.

Avanmälan görs via anmälningssystemet Speedadmin. Alternativt via mejl till helsingborgskulturskola@helsingborg.se. Det räcker alltså inte att barnet inte dyker upp till lektionerna.

Observera att ni inte har någon ångerrätt enligt distansavtalslagen för kulturskolans utbildningar.

Befintliga elever

Om barnet redan går en löpande utbildning på kulturskolan är det automatiskt antagen till nästkommande termin. Om barnet inte vill ha sin plats behöver ni meddela oss detta så snart som möjligt, före den 15 maj inför höstterminen och före 15 december inför vårterminen. Detta för att vi ska kunna planera och genomföra antagning till den kommande terminen. För att undvika avgift behöver ni dock avanmäla platsen senast 24 timmar före det första planerade lektionstillfället för terminen. Vid uppsägning efter detta utgår hel terminsavgift.

Uppsägning görs via anmälningssystemet Speedadmin. Alternativt via mejl till helsingborgskulturskola@helsingborg.se. Det räcker alltså inte att barnet inte dyker upp till lektionerna.

Observera att om barnet går en löpande utbildning som var ert förstahandsval så kan barnet inte stå i kö till en annan utbildning vid annat tillfälle än byte av utbildning. Barnet kan gå en individuell löpande utbildning (till exempel piano, fiol, sång, gitarr) och en löpande grupputbildning (dans, konst, teater) på samma gång. Det kan dock inte gå flera individuella eller grupputbildningar samtidigt.

Priser

Kostnaden för våra löpande utbildningar är 700 kronor per termin.

Betalning sker terminsvis (höst och vår) via faktura som skickas i mitten av terminen. Vid utebliven betalning skickas en påminnelse och sedan ett inkassokrav.

Anmäl gärna Helsingborgs stad som leverantör till internetbanken så kommer fakturan elektroniskt.

Instrumenthyra

Det finns möjlighet att hyra stråk- och blåsinstrument samt övningstrumset under en maxtid på två år för den som går våra löpande utbildningar inom dessa instrument.

Hyresavgiften är 350 kronor per påbörjad termin och instrument. På grund av att antalet instrument är begränsat gäller först till kvarn.

Vid avslutad utbildning ska ni omedelbart och utan uppmaning återlämna ditt hyrinstrument till pedagogen i funktionsdugligt skick och utan defekter. Detta ska ske vid det sista lektionstillfället. I annat fall kan ni ta kontakt med kulturskolans administration på helsingborgskulturskola@helsingborg.se.

Om instrumentet inte återlämnas kan låntagaren bli ersättningsskyldig.

Kulturskolans hyrinstrument är inte försäkrade genom kulturskolan. Vid hyra av instrument rekommenderar vi att ni ser över så att ni har en hemförsäkring som täcker eventuella skador eller förluster.